ผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการสำนึกบุญคุณต่อผู้ปกครองของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  • บุญยวีย์ จิ๋วประดิษฐกุล สุขอรุณ วงษ์ทิม และนิธิพัฒน์ เมฆขจร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
คำสำคัญ: ชุดกิจกรรมแนะแนว, การสำนึกบุญคุณ, ผู้ปกครอง, มัธยมศึกษา

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบการสำนึกบุญคุณต่อผู้ปกครองของกลุ่มทดลอง         ก่อน และหลังการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนว เพื่อเสริมสร้างการสำนึกบุญคุณต่อผู้ปกครอง และ 2) เปรียบเทียบ      การสำนึกบุญคุณต่อผู้ปกครองของนักเรียนกลุ่มทดลองที่ใช้ชุดกิจกรรมแนะแนว และนักเรียนกลุ่มควบคุมที่ใช้กิจกรรมแนะแนวแบบปกติ

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ที่อาศัยอยู่กับผู้ปกครอง จำนวน 26 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง จากนั้นสุ่มอย่างง่ายเพื่อแบ่งเป็น 2 กลุ่ม                      คือ กลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 13 คน กลุ่มทดลองใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการสำนึกบุญคุณต่อผู้ปกครอง จำนวน 10 ครั้ง ครั้งละ 50 นาที เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบวัดการสำนึกบุญคุณ                   ต่อผู้ปกครอง ซึ่งมีค่าความเที่ยงเท่ากับ .84  2) ชุดกิจกรรมแนะแนว เพื่อเสริมสร้างการสำนึกบุญคุณต่อผู้ปกครอง และ 3) กิจกรรมแนะแนวแบบปกติ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่ามัธยฐาน ค่าเบี่ยงเบนควอไทล์ การทดสอบวิลคอกซัน และการทดสอบแมนวิทนีย์

ผลการวิจัยปรากฏว่า 1) นักเรียนกลุ่มทดลองมีการสำนึกบุญคุณต่อผู้ปกครองสูงขึ้นภายหลัง                          การใช้ชุดกิจกรรมแนะแนว เพื่อเสริมสร้างการสำนึกบุญคุณต่อผู้ปกครอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01              และ 2) นักเรียนกลุ่มทดลองที่ใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวมีการสำนึกบุญคุณต่อผู้ปกครองสูงขึ้นกว่ากลุ่มควบคุม                  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

เผยแพร่
30-06-2019