รูปแบบความร่วมมือในการต่อยอดงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  • ภราดร นิลแจ้ง และอัญณิฐา ดิษฐานนท์ thammasat university
คำสำคัญ: มหาวิทยาลัย อาจารย์ผู้วิจัย ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ ผู้ประกอบการบริษัทสตาร์ทอัพ

บทคัดย่อ

  

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบความร่วมมือในการต่อยอดงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ โดยงานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพกรณีศึกษาเชิงเดี่ยว ทำการศึกษาในกรณีศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติของประเทศไทย และมีผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจากการวิจัย และพัฒนานำไปต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ โดยขั้นตอนการทำวิจัยมีดังนี้ 1) การศึกษาและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 2) การศึกษาเชิงประจักษ์ ด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการต่อยอดงานวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สู่เชิงพาณิชย์จำนวนซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ผู้วิจัย
2 ท่าน เจ้าหน้าที่ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ 2 ท่าน และผู้ประกอบการบริษัทสตาร์ทอัพ 1 ท่าน
3) การสรุปและวิเคราะห์ผลการวิจัย จากการวิจัยพบว่ากระบวนการต่อยอดงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ประกอบไปด้วย
4 ขั้นตอนคือ 1) การค้นพบแนวคิด 2) การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา 3) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
4) การนำผลิตภัณฑ์ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และในแต่ละขั้นตอนประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ที่ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมกันทั้งอาจารย์ผู้วิจัย ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา และบ่มเพาะวิสาหกิจ และผู้ประกอบการในการผลักดันให้งานวิจัยภายในมหาวิทยาลัยออกสู่เชิงพาณิชย์ แต่อย่างไรก็ตามในแต่ละขั้นตอนต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรเนื่องจากปัญหาการมีบุคลากรหรือฝ่ายงานที่ไม่เพียงพอต่อการให้คำแนะนำให้ความช่วยเหลือแก่อาจารย์ผู้วิจัยทั้งในด้านการหาแหล่งเงินทุน ด้านบริการวิชาการ ด้านการประเมินศักยภาพในเชิงพาณิชย์ ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ด้านการตลาด
การติดต่อประสานงานกันระหว่างอาจารย์ผู้วิจัย และผู้ประกอบการ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือองค์ความรู้ไปยังผู้ประกอบการ ซึ่งอาจทำให้สิ่งประดิษฐ์นั้นเกิดความล้าสมัยก่อนที่จะออกสู่ตลาด ดังนั้นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อาจมีการจัดฝ่ายงาน หรือมีการสร้างกรอบความร่วมมือกับภาคส่วน หรือเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อที่จะสามารถให้ความช่วยเหลือแก่อาจารย์ผู้วิจัย และผู้ประกอบการได้อย่างเต็มที่ในแต่ละขั้นตอน เพื่อเป็นการผลักดัน หรือเร่งให้งานวิจัยของมหาวิทยาลัยออกสู่เชิงพาณิชย์ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น และตรงกับความต้องการของตลาดมากขึ้น

เผยแพร่
30-06-2019