กองบรรณาธิการ

  • บรรณาธิการ วารสาร
คำสำคัญ: กองบรรณาธิการ

บทคัดย่อ

กองบรรณาธิการ

เจ้าของ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร. ศิโรจน์ ผลพันธิน
รองศาสตราจารย์ ดร. ประกฤติ พูลพัฒน์
รองศาสตราจารย์ ดร. สุขุม เฉลยทรัพย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนะศึก นิชานนท์
ดร. สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ

บรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาภาศิริ สุวรรณานนท์

กองบรรณาธิการ
ศาสตราจารย์ ดร. โกวิทย์ พวงงาม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร. สกนธ์ วรัญญวัฒนา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา คุณารักษ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ศาสตราจารย์ พล.ต.ต. หญิง ดร. พัชรา สินลอยมา โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
รองศาสตราจารย์ ดร. รังสรรค์ ประเสริฐศรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รองศาสตราจารย์ ดร. วรนาถ แสงมณี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รองศาสตราจารย์ ดร. รัญจวน ประวัติเมือง นักวิชาการอิสระ
ดร. ศักดิ์ณรงค์ มงคล มหาวิทยาลัยรังสิต
ศาสตราจารย์ ดร. ผดุง อารยะวิญญู มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
รองศาสตราจารย์ ดร. ชวลิต สวัสดิ์ผล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาภาศิริ สุวรรณานนท์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาติชาย มหาคีตะ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จตุพล ดวงจิตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ดร. บูชิตา สังข์แก้ว มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผู้ประสานงาน
นางสาวจารุภา ยิ้มละมัย
นางสาวณัชชา ถาวรบุตร
ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านประเมินบทความ (Peer Review)
ศาสตราจารย์ ดร. ติน ปรัชญพฤทธิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ ดร. สมบูรณ์ สุขสำราญ ราชบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
รองศาสตราจารย์ ดร. อุทัย บุญประเสริฐ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
รองศาสตราจารย์ ดร. กล้า ทองขาว มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
รองศาสตราจารย์ ดร. เด่น ชะเนติยัง มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
รองศาสตราจารย์ ดร. ธัญญธร อินศร มหาวิทยาลัยมหิดล
รองศาสตราจารย์ ดร. สุณีย์ กัลยะจิตร มหาวิทยาลัยมหิดล
รองศาสตราจารย์ ดร. ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร. สุเทพ เชาวลิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รองศาสตราจารย์ ดร. ราณี อิสิชัยกุล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รองศาสตราจารย์ ดร. เฉลิมพงศ์ มีสมนัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รองศาสตราจารย์ ดร. กิ่งพร ทองใบ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รองศาสตราจารย์ ดร. ประภาส ปิ่นตบแต่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร. วัลลภ ลำพาย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร. พงศ์ หรดาล มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รองศาสตราจารย์ ดร. ธงชัย สมบูรณ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รองศาสตราจารย์ ดร. สมิหรา จิตตลดากร มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รองศาสตราจารย์ ดร. ชวนชม ชินะตังกูร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
รองศาสตราจารย์ ดร. คมเพชร ฉัตรศุภกุล มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
รองศาสตราจารย์ ดร. บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
รองศาสตราจารย์ ดร. สุรชัย กังวล มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รองศาสตราจารย์ ดร. สัญญา เคณาภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
รองศาสตราจารย์ ดร. ธีระภัทรา เอกผาชัยสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์
รองศาสตราจารย์ พงศ์สัณห์ ศรีสมทรัพย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รองศาสตราจารย์ จิรประภา มากลิ่น มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนวรรณ แสงสุวรรณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุฬาพร เอื้อรักสกุล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีระ สินเดชารักษ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิเชียร อินทะสี มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรเทพ เมืองแมน มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธงชัย เตโชวิศาล โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิลักษณ์ เกษมผลกูล มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐนันดร์ศักดิ์ บวรนันทกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรพงศ์ สันติภพ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดำรงพล อินทร์จันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปณิตา วงศ์มหาดเล็ก มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุเทพ เดชะชีพ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วสุธิดา นุริตมนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติพงษ์ โสภณธรรมภาณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ดร. บุญลือ ทองอยู่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ดร. ปิยะวดี โรหิตารชุน มหาวิทยาลัยพะเยา
ดร. กนกกาญจน์ อนุแก่นทราย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ดร. ปกครอง มณีโรจน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ดร. เสนีย์ สุวรรณี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ดร. บุษกร เชี่ยวจินดาการต์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ดร. ไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ดร. ศิริพงศ์ ทองจันทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ดร. ศักดิ์ณรงค์ มงคล มหาวิทยาลัยรังสิต
พ.ต.ท. ธิติ มหาเจริญ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
พล.ต.ต. ดร. พรชัย ขันตี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 

เผยแพร่
01-05-2018