รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล

  • ประภาสิริ คล้ายคลึง -
  • ประกฤติ พูลพัฒน์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
  • ผดุง พรมมูล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คำสำคัญ: รูปแบบการบริหาร ,สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods)  มีวัตถุประสงค์เพื่อ  ศึกษาสภาพปัจจุบันการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล   แนวทางการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล และพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล  เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามหัวหน้ากลุ่มสาระ 181คน และสัมภาษณ์ผู้บริหาร วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา เพื่อหาแนวทางในการสร้างรูปแบบ จากนั้นประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ  ผลการวิจัยพบว่า

  1. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลโดยภาพรวมความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระในภาพรวมอยู่ระดับมาก ( = 4.42)
  2. ผลการศึกษาแนวทางการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลในหลักการบริหาร โรงเรียนนิติบุคคล พบว่า การบริหารนำหลักการกระจายอำนาจและหลักธรรมาภิบาล มาใช้ในการปฏิบัติงาน ให้ทุกฝ่ายทำงานอย่างอิสระ และมีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบ
  3. ผลการสร้างรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล และตรวจสอบยืนยันเบื้องต้น พบว่า

รูปแบบมีองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านหลักการ ด้านวัตถุประสงค์  ด้านแนวคิด  ด้านวิธีดำเนินการ และด้านเงื่อนไขการนำรูปแบบไปใช้  ผลการตรวจสอบรูปแบบ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล โดยภาพรวม ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมาก

 

เผยแพร่
05-07-2022