สภาพและปัญหาในการประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ในโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ

  • จิรวรรณ สาคร และศศิลักษณ์ ขยันกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คำสำคัญ: คำสำคัญ: สภาพและปัญหา, การประเมิน, พัฒนาการและการเรียนรู้

บทคัดย่อ

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาในการประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้

ของเด็กปฐมวัยในโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ โดยศึกษารูปแบบการประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ประกอบด้วย3 ด้าน ดังนี้  ด้านการวางแผนอย่างเป็นระบบ ด้านการจัดระบบและแปลผลข้อมูล และด้านการนำผลไปใช้ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ครูระดับปฐมวัยของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ  ปีการศึกษา 2561  ที่มีตำแหน่งครู จำนวน 40คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ นำเสนอผลการวิเคราะห์รูปแบบความเรียง ผลการวิจัย สภาพในการประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของครูทั้ง 3 ด้าน มีดังนี้

  • ด้านการวางแผน ครูปฐมวัยมีการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน คิดเป็นร้อยละ 100ศึกษาหลักสูตรของ

โรงเรียน  ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็ก  และนำผลการประเมินไปใช้ในการวางแผนการประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้   

  • ด้านการจัดระบบและแปลผลข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 100 มีการกำหนดช่วงเวลาในการเก็บ

ข้อมูลเป็น 3ระยะ คือ ต้น กลางและปลายภาคการศึกษา และครูทั้งหมดเก็บข้อมูลพัฒนาการทั้ง4 ด้าน จากกิจกรรมหลักของทางโรงเรียน และร้อยละ 73.10 มีการสรุปข้อมูลพัฒนาการทั้งหมดในช่วงท้ายเทอมของภาคเรียนนั้นๆ ร้อยละ 95.1 วิเคราะห์ข้อมูลโดยเปรียบเทียบพัฒนาการตามวัยของเด็ก 

  • ด้านการนำไปใช้ การนำผลการประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กไปใช้ คิดเป็น

ร้อยละ 100  ใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียน ใช้สื่อสารกับผู้ปกครองผ่านสมุดบันทึกลูกรัก สมุดพก และการสื่อสารพูดคุยกับผู้ปกครอง คิดเป็นร้อยละ 78 ใช้จัดทำแนวกิจกรรมให้กับครู เพื่อเป็นคู่มือในการเขียนแผนการจัดประสบการณ์

          ด้านปัญหาที่พบในการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 10  พบว่า สามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่วางไว้  คิดเป็นร้อยละ 73.1มีกิจกรรมอื่นๆนอกเหนือจากกิจกรรมหลัก ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่วางไว้

 คำสำคัญ: สภาพและปัญหา,การประเมิน, พัฒนาการและการเรียนรู้

เผยแพร่
04-06-2023