บทบรรณาธิการ

  • บรรณาธิการ วารสาร
คำสำคัญ: บทบรรณาธิการ, วารสารวิชาการ, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

บทคัดย่อ

วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิตดำเนินการตีพิมพ์บทความตามสาขาวิชาต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมความเข็มแข็งทางวิชาการและเพื่อเผยแพร่ผลงานอันเป็นประโยชน์ในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ และการพัฒนานโยบายสำคัญของชาติให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งวารสาร ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนพฤษภาคม–สิงหาคม 2561 นี้ ได้รวบรวมบทความที่ทันสมัยจากสาขาวิชาต่าง ๆ ไว้อย่างครบถ้วนจากคณาจารย์และนักศึกษาในระดับปริญญาเอก และปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาชั้นนำต่าง ๆ เช่น บทความเกี่ยวกับการลดวิกฤติความไม่สงบ ในจังหวัดปัตตานี การป้องกันอาชญากรรมแรงงานต่างชาติสัญชาติกัมพูชาในพื้นที่จังหวัดตราด การบริหารการพัฒนาเวชระเบียนในประเทศไทยการบริหารการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน แนวทางการเสริมสร้างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาและระบบการบริหารโรงเรียนกินนอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เป็นต้น รวมทั้งบทความวิจารณ์หนังสือที่น่าอ่านเป็นอย่างยิ่งเรื่องนาย ก.ศ.ร. กุหลาบแห่งกรุงสยาม โดยรองศาสตราจารย์ ดร. ชวลิต สวัสดิ์ผล อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิตทางกองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความจากวารสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านทั้งในทางวิชาการและวิชาชีพ และหากผู้เขียนหรือผู้อ่านต้องการส่งบทความที่เป็นประโยชน์หรือมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อวารสารฉบับนี้สามารถส่งข้อแนะนำมาที่เบอร์โทรศัพท์ 02-2417191-5 ต่อ 4131 และ 4135 โทรสาร 02-2433408 หรืออีเมล์ journalgraduate.sdu@gmail.com เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวารสารฯ ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาภาศิริ สุวรรณานนท์
บรรณาธิการ

เผยแพร่
28-07-2018