การศึกษาความเข้าใจภาษาพูด ของเด็กที่ผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียมโรงพยาบาลราชวิถี โดยใช้ชุดกิจกรรม การฟัง การเรียนและการพูด

  • เทวิพา นวลมูสิก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
  • มลิวัลย์ ธรรมแสง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คำสำคัญ: ความเข้าใจภาษาพูด, เด็กที่ผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียม, ประสาทหูเทียม, ชุดกิจกรรมการฟัง การเรียนและการพูด

บทคัดย่อ

การศึกษาความเข้าใจภาษาพูด ของเด็กที่ผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียม โรงพยาบาลราชวิถี โดยใช้  ชุดกิจกรรม การฟัง การเรียนและการพูด มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของความเข้าใจภาษาพูด       ของเด็กที่ผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียม โรงพยาบาลราชวิถี โดยใช้ชุด กิจกรรม การฟัง การเรียนและการพูดและเพื่อเปรียบเทียบความเข้าใจภาษาพูด ก่อนและหลังการใช้ชุด กิจกรรม การฟัง การเรียนและการพูดเป็นการวิจัยเชิงทดลอง ประชากรที่ใช้ในการทำวิจัยครั้งนี้ เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ที่ผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียมของโรงพยาบาลราชวิถี ที่ได้รับการประเมินความสามารถทางการฟัง (Listening Progress Profile for completion and scoring : LIP)ในช่วงอายุการได้ยิน 3 เดือนและ 6 เดือนและมีอายุการได้ยิน 6 เดือนขึ้นไป จำนวนทั้งหมด 15 คน ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 8 คนโดยมีระดับสติปัญญาปกติไม่มีความพิการซ้อน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ    แบบประเมินความเข้าใจภาษาพูดสำหรับเด็กที่ผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียมซึ่งมี 4 ด้านคือ ด้านการได้ยินแล้วบ่งชี้ได้ถูกต้อง(เสียงเคาะประตู เสียงโทรทัศน์ เสียงกลอง เสียงกระดิ่ง) ด้านความเข้าใจคำพูดและทำเสียงตามได้ถูกต้อง (ยานพาหนะ คำกริยา เครื่องใช้ไฟฟ้า)ด้านความเข้าใจคำพูดและทำตามคำสั่งได้ (ของใช้ อวัยวะ เครื่องแต่งกาย) และด้านการเข้าใจภาษาพูดและตอบคำถามได้ (สัตว์ ผลไม้ อาหาร)ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นและชุดกิจกรรม การฟัง การเรียนและการพูด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์ Wilcoxon Signed Ranks Test ที่ระดับนัยสำคัญ .05 ผลการศึกษาพบว่า 1.การประเมินความเข้าใจภาษาพูดของเด็กที่ผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียม หลังการพัฒนาโดยใช้ชุดกิจกรรมการฟัง การเรียน และการพูด พบว่าอยู่ในระดับดีมาก 2.      ผลการเปรียบเทียบความเข้าใจภาษาพูดของเด็กที่ผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียม หลังการใช้ชุดกิจกรรมการฟัง การเรียน และการพูด ในภาพรวม แตกต่างจากก่อนการใช้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

เผยแพร่
24-09-2020