การพัฒนาความรุ้ความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาผ่านชุดกิจกรรม "สนุกคิดคณิตศาสตร์"

  • อัมพรรณ พูลลาภ และประกฤติ พูลพัฒน์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
คำสำคัญ: ความรู้ความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ ชุดกิจกรรมสนุกคิดคณิตศาสตร์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาผ่านชุดกิจกรรม “สนุกคิดคณิตศาสตร์” 2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมสนุกคิดคณิตศาสตร์ของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและ 3) เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาก่อนและหลังการพัฒนาความรู้ความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ผ่านชุดกิจกรรม“สนุกคิดคณิตศาสตร์” กลุ่มตัวอย่างเป็นเด็กที่มีบกพร่องทางสติปัญญาชายและหญิง ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ของศูนย์การศึกษาพิเศษ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน 6 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ 1) แผนการจัดกิจกรรมคณิตศาสตร์ 2)แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาก่อนและหลังเรียนรู้ 3) แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระหว่างการเรียนรู้ ในเรื่องการนับ การเปรียบเทียบ การเรียงลำดับและการจัดหมวดหมู่ของใช้ที่สอดคล้องกับสถานการณ์และเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติทดสอบของวิลคอกซัน (The Wilcoxon Matched Pairs Signed-Ranks Test) ผลการวิจัยพบว่า 1) การประเมินหลังการพัฒนาความรู้ความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ผ่านชุดกิจกรรม “สนุกคิดคณิตศาสตร์” พบว่า ผ่านเกณฑ์ความรู้อยู่ในค่าเฉลี่ย 3.33 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.87 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับดีมากผ่านเกณฑ์ความรู้ทั้ง 4 เรื่องคือ เรื่องการจัดหมวดหมู่ เป็นอันดับที่หนึ่ง รองลงมาคือ เรื่องการเปรียบเทียบ เรื่องการนับและเรื่องการเรียงลำดับ ตามลำดับ 2) ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม “สนุกคิดคณิตศาสตร์”มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 88.54/83.33 3) การเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจทางคณิตศาสตร์หลังการใช้ชุดกิจกรรม “สนุกคิดคณิตศาสตร์” ในเรื่องการนับ การเปรียบเทียบ การเรียงลำดับและการจัดหมวดหมู่ สูงกว่าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้

เผยแพร่
05-07-2022