การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้ของครูระดับมัธยมศึกษา

  • เนติลักษณ์ สีสัตย์ซื่อ และดลฤทัย บุญประสิทธิ์ ม.รังสิต
คำสำคัญ: การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการเรียนรู้, ครูระดับมัธยมศึกษา

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้ของครูระดับมัธยมศึกษา เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)ศึกษาการบริการของสถานศึกษาที่สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้ 2) ศึกษาความสามารถของครูระดับมัธยมศึกษาที่เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้ และ 3) ศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้ของครูระดับมัธยมศึกษา   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ครูระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานีเขต 4 กลุ่มสัตตบงกช จำนวน 212 คน  เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่น 0.9048 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 

ผลการวิจัยดังนี้

  1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 25-35 ปี มีวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 4-6 ปี และเป็นครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มากที่สุด
  2. ด้านการบริการของสถานศึกษาที่สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้ พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง (=3.36, SD=0.86)
  3. ด้านความสามารถของครูระดับมัธยมศึกษาที่เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า(1) ความสามารถเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในระดับปานกลาง (=3.47, SD=0.72) และ (2) ความสามารถเกี่ยวกับการใช้งานของเทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในระดับมาก (=3.74, SD=0.56)
  4. ด้านการปฏิบัติในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้ ผลการศึกษาพบว่าการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก (=3.74, SD=0.48)
เผยแพร่
15-02-2019
ประเภท
บทความวิจัย