ความรู้และความคิดเห็นในการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ ของพนักงานสอบสวน กองบังคับการตำรวจนครบาล 8

  • ตรองหทัย ยศประสิทธิ์ และวรธัช วิชชุวาณิชย์ ม.ศิลปากร
คำสำคัญ: คำสำคัญ พยานหลักฐาน นิติวิทยาศาสตร์ พนักงานสอบสวน การเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน

บทคัดย่อ

พนักงานสอบสวนเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีภารกิจหลักในการอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชน การดำเนินการในหน้าที่จะต้องมีความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต รวดเร็ว เสมอภาค และเที่ยงธรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้กำหนดนโยบายการบริหารงานบุคคลให้พนักงานสอบสวนต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย มีความสามารถด้านเทคโนโลยีและการใช้นิติวิทยาศาสตร์มาช่วยในงานสอบสวน เพื่อพิสูจน์การกระทำความผิดทางคดีอาญา การที่พนักงานสอบสวนจำเป็นต้องมีสมรรถนะสูงในการแสวงหาพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ในคดีอาญา งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์ที่นำมาใช้ในการเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน และเพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานด้านนิติวิทยาศาสตร์ รวมถึงปัญหาและอุปสรรค ของพนักงานสอบสวน ผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงปริมาณและทำการกำหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง คือ พนักงานสอบสวน จาก 11 สถานีตำรวจในกองบังคับการนครบาล 8 กองบัญชาการนครบาล จำนวน 22 คน โดยการใช้แบบสอบถามและทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการทางสถิติ ได้แก่ ความถี่และร้อยละ และข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานและปัญหาอุปสรรคใช้การตีความตามเนื้อหา ผลการวิจัย พบว่า

  1. พนักงานสอบสวนส่วนใหญ่ได้คะแนนความรู้ตั้งแต่ 16 คะแนนขึ้นไป จำนวน 8 คน มีระดับความรู้มาก คิดเป็นร้อยละ 36.36 และพนักงานสอบสวนที่ได้คะแนนระหว่าง 12-15 คะแนน จำนวน 14 คน มีระดับความรู้ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 63.64
  2. วิธีการปฏิบัติเพื่อรักษาสภาพของสถานที่เกิดเหตุและการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ ได้แก่ การรักษาสถานที่เกิดเหตุ พนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกคนจะต้องมีการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน และต้องปฏิบัติตนตามหลักนิติวิทยาศาสตร์ และไม่ทำการอันใดในการทำลายวัตถุพยาน
  3. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติ ได้แก่ การขาดแคลนงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ จำนวนบุคลากรที่ไม่เพียงพอต่อจำนวนคดี การขาดความรู้ในการรักษาสถานที่เกิดเหตุและการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ และสภาพแวดล้อมมีปัจจัยที่ยากต่อการควบคุม

 

เผยแพร่
06-07-2022