การศึกษากฎหมายจำนองและกระบวนการบังคับจำนองของประเทศญี่ปุ่น

  • ปวินี ไพรทอง สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
คำสำคัญ: จำนอง การบังคับคดี ประกันการจำนอง การชำระหนี้ส่วนขาด

บทคัดย่อ

ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศหนึ่งที่มีระบบเศรษฐกิจมีความก้าวหน้าและมีพัฒนาการที่น่าศึกษาการศึกษากฎหมายการจำนองและกระบวนการบังคับจำนองของประเทศญี่ปุ่นพบว่า กฎหมายการจำนองของประเทศญี่ปุ่นนั้นคล้ายกับประเทศไทยแต่ทรัพย์ที่ใช้ในการจำนองมีหลากหลายกว่ามาก เมื่ลูกหนี้ไม่ชำระหนี้เจ้าหนี้สามารถเลือกที่จะฟ้องแบบเจ้าหนี้สามัญหรือเจ้าหนี้บุริมสิทธิ์โดยการเข้าสู่กระบวนการบังคับจำนองทั้งนี้เจ้าหนี้อาจเลือกนำทรัพย์ตีใช้หนี้หรือนำทรัพย์ขายทอดตลาดซึ่งกระทำโดยศาลและเป็นกระบวนการที่รวดเร็วส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลาไม่ถึง 1 ปี เมื่อนำราคาทรัพย์ที่ประมูลมาใช้หนี้แล้วไม่เพียงพอต่อหนี้ เจ้าหนี้สามารถเรียกร้องหนี้ส่วนขาดได้จนกว่าจะครบมูลหนี้ นอกจากนี้ ญี่ปุ่นยังมีมาตรการเสริมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับจำนองโดยมีมาตรการการทำหลักประกันการจำนองทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงของเจ้าหนี้ในการได้รับชำระหนี้เมื่อลูกหนี้ผิดนัด

เผยแพร่
09-10-2019
ประเภท
บทความวิชาการ