รูปแบบการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงวัยขององค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองโพธิ์ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

  • ศิริมา สุวรรณศรี เอกอนงค์ ศรีสำอางค์ สมศักดิ์ เจริญพูล และพนารัตน์ พรมมา โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คำสำคัญ: คำสำคัญ: การสร้างเครือข่าย การมีส่วนร่วม การจัดสวัสดิการสังคม ผู้สูงวัย

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

การศึกษาเรื่อง รูปแบบการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงวัยขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการณ์และความต้องการในการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการผู้สูงวัยขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี 2) พัฒนารูปแบบการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการผู้สูงวัยขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี 3) นำเสนอรูปแบบการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงวัยต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) โดยใช้เครื่องมือการวิจัยเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์เชิงลึก และแบบบันทึกการสนทนากลุ่มย่อย ทำการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณด้วยแบบสอบถามจากผู้สูงวัย จำนวน 297 คน และเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์เชิงลึก กับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน 33 คน ข้อมูลที่ได้เชิงปริมาณทำการวิเคราะห์ โดยการหาค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน รวมทั้งการวิเคราะห์       One-way ANOVA ข้อมูลเชิงคุณภาพทำการวิเคราะห์ โดยการวิเคราะห์เนื้อหา การวิเคราะห์แบบอุปนัย และ          การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการจำแนกและจัดระบบหมวดหมู่ข้อมูล มีผลการศึกษาดังนี้

1) สภาพการณ์และความต้องการในการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการผู้สูงวัย พบว่า สวัสดิการที่ผู้สูงวัยได้รับอยู่ในระดับมาก ความต้องการด้านเครือข่ายเพื่อการพัฒนาสวัสดิการผู้สูงวัยอยู่ในระดับปานกลาง ผู้สูงวัยต้องการให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีการกำหนดนโยบาย และสนับสนุนงบประมาณด้านการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงวัย

2) การพัฒนารูปแบบการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการผู้สูงวัย พบว่าควรมีการพัฒนาตามกรอบแนวคิดของทฤษฎีระบบ (System Theory)

3) การนำเสนอรูปแบบการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงวัยต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการจัดทำคู่มือที่เน้นให้ผู้ปฏิบัติสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการดำเนินงานและตอบสนองความต้องการของผู้สูงวัย

 

 

เผยแพร่
07-07-2022