มาตรการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันปัญหาอาชญากรรมที่มีต่อนักท่องเที่ยว ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

  • สำราญ สุดจิตร เพ็ญศรี พัทธ์วิวัฒนศิริ และชาติชาย มหาคีตะ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คำสำคัญ: มาตรการป้องกัน, ประสิทธิภาพ, อาชญากรรม

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่อง “มาตรการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันปัญหาอาชญากรรมที่มีต่อนักท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต” มีวัตถุประสงค์เพื่อหามาตรการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันอาชญากรรมที่มีต่อนักท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต การวิจัยเป็นแบบผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ ผลการวิจัยพบว่ามาตรการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันปัญหาอาชญากรรมที่มีต่อนักท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ด้านมาตรการทางกฎหมาย ประกอบด้วย 1) มาตรการด้านกฎหมาย ต้องกำหนดนโยบายให้เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม ต้องกำหนดบทลงโทษชัดเจน 2) มาตรการการบังคับใช้กฎหมาย การบังคับใช้กฎหมายต้องทำอย่างจริงจังจริงใจและเคร่งครัด เพิ่มอัตราโทษให้สูงขึ้น และ 3) มาตรการสอดส่องดูแล ควรมีอุปกรณ์ตรวจจับและป้องกันภัยที่มีประสิทธิภาพ ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ไม่รกร้าง ส่วนมาตรการในการคุ้มครองนักท่องเที่ยว ได้แก่ จะต้องมีจำนวนตำรวจที่เพิ่มมากขึ้น และจะต้องมีอาสาสมัครมาช่วยในการสอดส่องดูแล

เผยแพร่
09-10-2019