การลดพฤติกรรมซ้ำ ๆ ของเด็กออทิสติกโดยการออกกำลังกาย แบบมีโครงสร้างทางสายตา โดยวิธีการ TEACCH

  • ชลธิชา สุดาลักษณ์, มลิวัลย์ ธรรมแสง
คำสำคัญ: -

บทคัดย่อ

การศึกษาเรื่อง การลดพฤติกรรมซ้ำ ๆ ของเด็กออทิสติกโดยการออกกำลังกาย แบบมีโครงสร้างทางสายตา โดยวิธีการ TEACCH มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมซ้ำ ๆ ของเด็กออทิสติก โดยการออกกำลังกายแบบมีโครงสร้างทางสายตาโดยวิธีการ TEACCH และเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมซ้ำ ๆ ของเด็กออทิสติก ก่อนและหลงัการออกกำลังกายแบบมีโครงสร้างทางสายตาโดยวิธีการ TEACCH การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง โดยมุ่งเน้นหาความสัมพันธ์ ระหว่างการออกกำลังกาย กับการเกิดพฤติกรรมซ้ำ ๆ ของนักเรียน ออทิสติกที่มี ปัญหาพฤติกรรมซ้ำ ๆ จำนวน 5 คน อายุ 3-10 ปี ที่กำลังศึกษาในโรงเรียนสมถวิล รูปแบบการวิจัย แบบ Single Subject Design แบบวิธีการหลายเส้นทางข้ามบุคคล (The Multiple Baseline Across Individuals) ผลการศึกษา พบว่า เมื่อใช้โปรแกรมการออกกำลังกายแบบมีโครงสร้างทางสายตาโดยวิธีการ TEACCH เป็นเวลา 5 วัน ต่อสัปดาห์ อย่างต่อเนื่อง นักเรียนทั้ง 5 คนสามารถลดพฤติกรรมซ้ำ ๆ ของนักเรียนออทิสติกได้

เผยแพร่
01-09-2013
ประเภท
บทความวิจัย