บทบาททางการเมืองขององค์กรประชาสังคมที่มีต่อองค์กรส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร

  • เบญจวรรณ เจริญกสิกร และวิจิตรา ศรีสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คำสำคัญ: คำสำคัญ: บทบาททางการเมือง องค์กรประชาสังคม องค์กรส่วนท้องถิ่น

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทขององค์กรประชาสังคมที่มีต่อองค์กรส่วนท้องถิ่น ในด้านการเมือง มีรูปแบบการวิจัยทั้งการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้นำองค์กรประชาสังคม ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 20 ราย และการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากตัวแทนองค์กรประชาสังคม ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 190 ราย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบ F-test (One-way Analysis of Variance ANOVA) ผลการศึกษาพบว่า

  1. ผลการศึกษาบทบาททางการเมืองขององค์กรประชาสังคมที่มีต่อองค์กรส่วนท้องถิ่น ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า องค์กรประชาสังคมในเขตกรุงเทพมหานคร มีบทบาททางการเมืองต่อองค์กรส่วนท้องถิ่นในระดับมีบทบาทปานกลางถึงมีบทบาทมาก โดยเฉพาะบทบาทในกระบวนการสร้างและจรรโลงประชาธิปไตย บทบาทในกระบวนการนโยบายสาธารณะ บทบาทด้านการเคลื่อนไหวร้องทุกข์ และบทบาทในการเลือกตั้งท้องถิ่น ส่วนบทบาทในการเป็นสื่อข่าวสารทางการเมือง และบทบาทการตรวจสอบกระบวนการใช้อำนาจรัฐนั้น พบว่า ยังมีบทบาทต่อองค์กรส่วนท้องถิ่นไม่มากนัก
  2. ผลการศึกษาบทบาททางการเมืองขององค์กรประชาสังคมที่มีต่อองค์กรส่วนท้องถิ่น ในเขตกรุงเทพมหานคร จำแนกตามข้อมูลขององค์กรประชาสังคม พบว่า องค์กรประชาสังคมที่มีลักษณะของการจัดตั้งที่แตกต่างกัน มีบทบาทในกระบวนการนโยบายสาธารณะต่อองค์กรส่วนท้องถิ่น แตกต่างกัน องค์กรประชาสังคมที่มีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งที่แตกต่างกัน มีบทบาทในกระบวนการสร้างและจรรโลงประชาธิปไตย แตกต่างกัน องค์กรประชาสังคมที่มีจำนวนสมาชิกขององค์กรแตกต่างกัน มีบทบาทในกระบวนการนโยบายสาธารณะต่อองค์กรส่วนท้องถิ่น แตกต่างกัน และองค์กรประชาสังคมที่มีระยะเวลาที่จัดตั้งองค์กรแตกต่างกัน มีบทบาททางการเมืองต่อองค์กรส่วนท้องถิ่นโดยรวม และรายด้านทุกด้านแตกต่างกัน

 

คำสำคัญ: บทบาททางการเมือง องค์กรประชาสังคม องค์กรส่วนท้องถิ่น

เผยแพร่
15-10-2019