การพัฒนาคุณภาพครูโดยการนิเทศแบบสอนแนะและการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring)โรงเรียนมหาสวัสดิ์ (ราษฎรบำรุง)

  • สมศักดิ์ จี้เพ็ชร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยนศึกษา เขต 3
คำสำคัญ: คำสำคัญ: การพัฒนาคุณภาพครู ครู การนิเทศแบบสอนแนะและการเป็นพี่เลี้ยง ผู้นำทางวิชาการ การเรียนรู้ในยุคศตวรรษที่ 21

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาการพัฒนาคุณภาพครู โดยการนิเทศแบบสอนแนะ และการเป็นพี่เลี้ยง (2) ศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการนิเทศแบบสอนแนะและการเป็นพี่เลี้ยง โรงเรียนมหาสวัสดิ์ (ราษฎรบำรุง) กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 1 คน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 1 คน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 1 คน สอนในระดับประถมศึกษาโรงเรียนมหาสวัสดิ์(ราษฎรบำรุง) ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยทำการนิเทศเป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์ครูเกี่ยวกับการนิเทศแบบสอนแนะ และการเป็นพี่เลี้ยงแบบบันทึกข้อมูลการนิเทศแบบสอนแนะ และการเป็นพี่เลี้ยงแบบสอบถามความพึงพอใจของครูที่มีต่อการนิเทศ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัย พบว่า การนิเทศแบบสอนแนะและการเป็นพี่เลี้ยงด้านกระบวนการสอนแนะ และการเป็นพี่เลี้ยงมีการปฏิบัติมากที่สุด โดยมีผลการปฏิบัติตามขั้นตอน คือ การเตรียมการมีการปฏิบัติในระดับมาก การประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลมีการปฏิบัติมากที่สุด การวางแผนเพื่อแก้ปัญหามีการปฏิบัติมากที่สุด การปฏิบัติการให้คำชี้แนะและสร้างขวัญกำลังใจมีมากที่สุด การติดตามผลมีการปฏิบัติมากที่สุด ผู้นิเทศมีทักษะในการนิเทศมาก ผู้นิเทศมีเทคนิคการให้คำชี้แนะในระดับมากที่สุด ผู้นิเทศมีบทบาทในการให้การนิเทศมากที่สุด จากการสังเกตติดตามผลจากการนิเทศ ด้านปัจจัย ผู้รับการนิเทศมีการพัฒนาตนเองทั้งความรู้ ทักษะการสอน และบุคลิกภาพ มีแผนการจัดการเรียนรู้ มีสื่อการสอน ด้านกระบวนการเรียนการสอนมีการดำเนินการตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ กิจกรรมการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการพัฒนาทักษะ และความรู้ด้านการอ่านการเขียน การคิดคำนวณ การคิดวิเคราะห์ ด้านการประเมินผลผู้เรียนมีการประเมินผลที่สอดคล้องกับเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ โดยเฉพาะการประเมินความรู้ และทักษะ การอ่านเขียน การคิดคำนวณ การคิดวิเคราะห์ ด้านผลที่เกิดขึ้นครูทุกคนได้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ พัฒนานวัตกรรม และมีรายงานการวิจัยในชั้นเรียน นักเรียนได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ และการคิดวิเคราะห์เพิ่มขึ้นในระดับมาก ครูสามารถวิเคราะห์ปัญหาการจัดการเรียนการสอนของตนเอง นำความรู้ และปัญหามาร่วมกันวิเคราะห์ และกำหนดเป้าหมายการพัฒนาได้ ดำเนินการพัฒนาผู้เรียนจนบรรลุเป้าหมายมีผลเป็นเอกสาร สื่อชัดเจน ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับการนิเทศต่อการนิเทศแบบสอนแนะและการเป็นพี่เลี้ยงอยู่ระดับมากที่สุด

เผยแพร่
30-06-2019