กระบวนการต่อยอดผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งหนึ่งในประเทศไทย

  • พัชรกร สินสมบูรณ์ และอัญณิฐา ดิษฐานนท์ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คำสำคัญ: ปัจจัยสู่ความสำเร็จ, การต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์, ทรัพย์สินทางปัญญา, สัญญาอนุญาต

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษากระบวนการต่อยอดผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งหนึ่งในประเทศไทย งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยทำการศึกษาเป็นกรณีศึกษาเชิงเดี่ยว ซึ่งมีขั้นตอนการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนหลัก คือ (1) การทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2) การวิจัยเชิงประจักษ์ (3) การวิเคราะห์และสรุปผล ในขั้นตอนการศึกษางานวิจัยนี้มีการแบ่งศึกษาตามกระบวนการต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 กระบวนการ ได้แก่ (1) การเกิดแนวความคิดใหม่ (2) การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา (3) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (4) การต่อยอดผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ ผลจากการวิจัยพบว่าสามารถแบ่งกลุ่มปัจจัยสู่ความสำเร็จได้เป็น 6 กลุ่มปัจจัยหลัก ดังนี้ กลุ่มปัจจัยเกี่ยวกับนักวิจัย, กลุ่มปัจจัยเกี่ยวกับเครือข่าย, กลุ่มปัจจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยี, กลุ่มปัจจัยเกี่ยวกับเงินทุน, กลุ่มปัจจัยเกี่ยวกับการตลาด, และกลุ่มปัจจัยเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ ซึ่งหากมีการพิจารณาถึงปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ในทุกช่วงกระบวนการของการต่อยอดผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์จะทำให้ทุกช่วงกระบวนการมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถนำไปใช้เป็นแนวทาง และปรับใช้กับมหาวิทยาลัยหรือองค์กรอื่น ๆ ที่มีบริบทใกล้เคียงกัน

เผยแพร่
09-10-2019