ปัจจัยเสี่ยงในการต่อยอดเชิงพาณิชย์เทคโนโลยีทำความสะอาดพื้นผิวด้วยคาร์บอนไดออกไซด์: บริบทอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย

  • ธีระ ธนสกุลศักดิ์ และอรพรรณ คงมาลัย วิทยาลัยนวัตกรรม ธรรมศาสตร์
คำสำคัญ: เทคโนโลยีทำความสะอาดพื้นผิวด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ การนำเทคโนโลยีออกสู่ตลาด การบริหารความเสี่ยงผลิตใหม่

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อการต่อยอดเชิงพาณิชย์ของเทคโนโลยีทำความสะอาดพื้นผิวด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย เพื่อนำไปสู่การวางแผนบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม ระเบียบวิธีวิจัยประกอบด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) การระบุปัจจัยเสี่ยงเริ่มต้นด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสังเกตการณ์ จากนั้นเทคนิคการวิจัยเชิงปริมาณได้ถูกนำมาใช้เพื่อการประเมินระดับความเสี่ยง โดยใช้เครื่องมือแบบประเมินความเสี่ยงซึ่งได้กระจายให้กลุ่มตัวอย่างในอุตสาหกรรมเป็นผู้ประเมิน และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสำรวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่าปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อการนำเทคโนโลยีทำความสะอาดพื้นผิวด้วยคาร์บอนไดออกไซด์สู่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ประกอบไปด้วย 5 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยเสี่ยงด้านเทคโนโลยี (Technology Risk) ปัจจัยเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) ปัจจัยเสี่ยงด้านองค์กร (Organization Risk) ปัจจัยเสี่ยงด้านซัพพลายเออร์ (Supplier Risk) และปัจจัยเสี่ยงด้านการตลาด (Marketing Risk) รวมถึงแนะแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นให้สอดคล้อง เหมาะสมกับเทคโนโลยีทำความสะอาดพื้นผิวด้วยคาร์บอนไดออกไซด์และผู้รับเทคโนโลยี

เผยแพร่
30-06-2019