รูปแบบการสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโดยอาศัยศิลปินต้นแบบ

  • วลัยพรรณ เฉลยทรัพย์ สิริวัฒน์ ศรีเครือดง และเริงชัย หมื่นชนะ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
คำสำคัญ: การสร้างแรงจูงใจ, คุณธรรมจริยธรรม, ศิลปินต้นแบบ

บทคัดย่อ

การวิจัยฉบับนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย ๑) เพื่อศึกษาแนวคิดทฤษฎีแรงจูงใจ หลักทางพุทธจิตวิทยา และคุณลักษณะของศิลปินต้นแบบ ๒) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนโดยอาศัยศิลปินต้นแบบ  ๓) เพื่อเสนอรูปแบบการสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโดยอาศัยศิลปินต้นแบบ การวิจัยเชิงคุณภาพใช้การสัมภาษณ์ศิลปินต้นแบบ ๙ ท่าน และการวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถามกลุ่มนักเรียนมัธยมปลายในจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน ๓๘๙ ราย   

ผลการวิจัย

                      ๑. คุณลักษณะของศิลปินต้นแบบพบว่า (๑) การปฏิบัติตัวในชีวิตประจำวันของศิลปิน เป็นไปตามหลักภาวนา ๔ ได้แก่ กายภาวนา สีลภาวนา จิตตภาวนา และปัญญาภาวนา   (๒) การกำกับตนเองเพื่อความสำเร็จของศิลปิน เป็นไปตามหลักอิทธิบาท ๔ ได้แก่ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา   (๓) การเผชิญปัญหาและหาทางออกจากปัญหาของศิลปินเป็นไปตามหลักอริยสัจ ๔ได้แก่ ทุกข์ สมุทัย  นิโรธ มรรค  (๔) สามารถเป็นแบบอย่างแก่เยาวชนเพราะมีคุณลักษณะที่โดดเด่น มีคุณค่า และน่าประทับใจ รวมทั้งไม่ซับซ้อนเพราะเป็นบุคคลสาธารณะที่สามารถตรวจสอบได้

                      ๒. แนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนโดยอาศัยศิลปินต้นแบบพบว่า  แนวทางที่ต้องพัฒนาเยาวชนจากมากไปหาน้อย  คือ (๑) การปฏิบัติตัวในชีวิตประจำวันด้านกายภาวนา  โดยเฉพาะการออกกำลังกาย  (๒) การกำกับตนเองเพื่อความสำเร็จด้านจิตตปัญญาและด้านอิทธิบาท ๔  โดยเฉพาะความตั้งใจ  ความมุ่งมั่นและความพากเพียร  (๓) การเผชิญปัญหาและหาทางออกจากปัญหาด้านปัญญาภาวนาและด้านอริยสัจ ๔  โดยเฉพาะความเข้าใจกับปัญหาหรือทุกข์

                      ๓. รูปแบบการสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโดยอาศัยศิลปินต้นแบบพบว่า     

ต้องพัฒนาเยาวชนให้มีคุณลักษณะเหมือนศิลปินต้นแบบในด้านการปฏิบัติตัวตามหลักภาวนา ๔               กำกับตนเองเพื่อความสำเร็จตามหลักอิทธิบาท ๔ การเผชิญปัญหาและหาทางออกจากปัญหาตามหลักอริยสัจ ๔  เพื่อให้เกิดความโดดเด่น  มีคุณค่า และน่าประทับใจ อันเป็นหลักทางพุทธจิตวิทยาที่เป็นรูปแบบในการพัฒนาเยาวชน โดยเน้นการพัฒนามากที่สุดตามลำดับคือด้านกายภาวนา(การออกกำลังกาย) ด้านจิตตปัญญาและอิทธิบาท๔(ความตั้งใจความมุ่งมั่น ความพากเพียร)  ปัญญาภาวนาและอริยสั๔ (ความเข้าใจกับปัญหาหรือทุกข์)

เผยแพร่
15-02-2019
ประเภท
บทความวิจัย