กลับไปที่รายละเอียดของบทความ นโยบายและการดำเนินงานจัดพิมพ์วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF