การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการแก้ตัวในการศึกษาพฤติกรรมเล่นหวยใต้ดินของกลุ่มแม่บ้านฝึกอาชีพในจังหวัดชลบุรี

  • อรอินทร์ กิจสำราญ ธีระ กุลสวัสดิ์ และอมรทิพย์ อมราภิบาล มหาวิทยาลัยบูรพา
คำสำคัญ: ทฤษฎีการแก้ตัว, พฤติกรรมซื้อหวยใต้ดิน, แม่บ้านฝึกอาชีพ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเล่นหวยใต้ดินของแม่บ้านฝึกอาชีพในจังหวัดชลบุรี  ใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณกับกลุ่มตัวอย่างจำนวน 350 คน จากประชากรแม่บ้านฝึกอาชีพ เลือกตัวอย่างด้วยแบบเจาะจงและตามความสมัครใจ เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามชนิดผู้ตอบเขียนตอบเอง การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพรรณนา การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (MRA)

ผลการวิจัยพบว่า แม่บ้านฝึกอาชีพมีพฤติกรรมเล่นหวยใต้ดินพนันในระดับมาก พบความสัมพันธ์ทางบวกที่สูงระหว่างการซื้อหวยใต้ดินและซื้อหวยรัฐบาล นั่นคือแม่บ้านที่ซื้อหวยใต้ดินจะซื้อหวยรัฐบาลด้วย ผลการวิเคราะห์ F-test พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลทั้งหมดประกอบด้วย อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้ส่วนตัวและรายได้ครัวเรือน มีนัยสำคัญต่อการซื้อหวยใต้ ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (MRA) พบว่า จากปัจจัยทำนายทั้งหมด 6 ปัจจัย มี 4 ปัจจัยที่มีนัยสำคัญต่อพฤติกรรมเล่นหวยใต้ดิน โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลสูงสุดคือการปฏิเสธว่าไม่เดือดร้อนครอบครัว รองลงมาคือ ปัจจัยผู้ขายเรื่องความไว้วางใจและวิธีการล่อใจ ปัจจัยแรงจูงใจภายในของผู้ซื้อเอง และลักษณะของหวยใต้ดินที่เข้าถึงง่าย ตามลำดับ ในขณะที่อีก 2 ปัจจัยที่เหลือคือ และการโทษผู้อื่น และอ้างความภักดีต่อกลุ่มแม่บ้าน ไม่มีนัยสำคัญ งานวิจัยมีข้อเสนอแนะในการนำไปปฏิบัติและการวิจัยในอนาคต

เผยแพร่
30-06-2019