พฤติกรรมเล่นพนันชนไก่ของประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์ : บูรณาการทฤษฎีการตัดสินใจเลือกอย่างมีเหตุผลและทฤษฎีตามแผน

  • โสภณ น้ำส้ม ธีระ กุลสวัสดิ์ และอมรทิพย์ อมราภิบาล มหาวิทยาลัยบูรพา
คำสำคัญ: ทฤษฎีการตัดสินใจเลือกอย่าง, พฤติกรร, ตา, แผน

บทคัดย่อ

นายโสภณ  น้ำส้ม  นิสิตหลักสูตรบริหารงานยุติธรรม คณะรัฐศาตร์และนิติศาตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้วิจัย

ดร.ธีระ  กุลสวัสดิ์  อาจารย์ประจำภาควิชารัฐประศาสนศาตร์  คณะรัฐศาตร์และนิติศาตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ดร.อมรทิพย์  อมราภิบาล  อาจารย์ประจำภาควิชารัฐประศาสนศาตร์  คณะรัฐศาตร์และนิติศาตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

เผยแพร่
05-07-2022