การปรับยุทธศาสตร์ของธุรกิจกระเบื้องปูพื้นและบุผนังในประเทศไทยเพื่อรองรับการแข่งขันจากสาธารณรัฐประชาชนจีน

  • สุภาณี ทองเปล่งศรี
  • กานต์ โกวิทย์สมบูรณ์
คำสำคัญ: การปรับยุทธศาสตร์, กลยุทธ์การเจาะตลาด, กลยุทธ์การพัฒนาตลาด, กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์, กลยุทธ์การเติบโตด้วยธุรกิจใหม่

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาวิเคราะห์เพื่อปรับยุทธศาสตร์ของธุรกิจกระเบื้องปูพื้นและบุผนังเพื่อรองรับการแข่งขันจากจีน ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2549-2558 โดยศึกษาสินค้ากระเบื้องปูพื้นและบุผนังเซรามิคที่จำหน่ายในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ศึกษา คือ 1. เพื่อศึกษาถึงผลกระทบจากการแข่งขันกระเบื้องปูพื้นและบุผนังจากจีน 2. เพื่อศึกษาการปรับตัวของธุรกิจกระเบื้องปูพื้นและบุผนังในประเทศไทยโดยมีระเบียบวิธีการศึกษาข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผ้ปู ระกอบการซึ่งเป็นบริษัทผ้ผู ลิตกระเบื้องปูพื้นและบุผนังการรวบรวมแบบสอบถามทางด้าน ความพึงพอใจของลูกค้าที่เป็นคนไทย และข้อมูลทุติยภูมิเป็นข้อมูลจากเอกสารทางราชการ จากศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิค กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สมาคมเซรามิกส์ไทย ศึกษาจากบทความวารสารและสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ รวมทั้งเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากนั้นทำการวิเคราะห์สถานการณ์การแข่งขันของไทยและจีน ตลอดจนกำหนดการปรับยุทธศาสตร์ของธุรกิจเพื่อรองรับการแข่งขันจากจีนเพื่อตอบคำถามตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาที่ได้ตั้งใจไว้ผลการศึกษาทำให้ทราบว่า อุตสาหกรรมเซรามิคไทยยังสามารถพัฒนาเพื่อเติบโตในอนาคตได้ ถึงแม้ว่าสินค้าจากประเทศจีนมีส่วนแบ่งในตลาดไทย แต่ยังคงมีสินค้าจากผู้ประกอบการรายใหญ่ที่สามารถแข่งขันกับสินค้านำเข้าจากจีนได้ จากคุณภาพของสินค้าและการบริการ การรองรับการแข่งขันควรวางกลยุทธ์เพื่อเจาะตลาดโดย 1. กลยุทธ์การเจาะตลาด (Market Penetration) เป็นกลยุทธ์ที่จะทำอย่างไรให้ลูกค้ากลุ่มปัจจุบันรู้จัก และซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในปัจจุบันเพิ่มมากขึ้น 2. กลยุทธ์การพัฒนาตลาด (Market Development) เป็นกลยุทธที่จะทำอย่างไร ใช้โอกาสจากผลิตภัณฑ์ทีมี่อยู่ในปัจจุบัน สามารถจำหน่ายไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายใหม่ ได้มากยิ่งขึ้น 3. กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development) เป็นกลยุทธ์ที่จะทำอย่างไรให้ลูกค้าปัจจุบัน ได้มีโอกาสใช้ประเภทผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ 4. กลยุทธ์การเติบโตด้วยธุรกิจใหม่ (Diversification) เป็นกลยุทธ์การเติบโตด้วยสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กับลูกค้ากลุ่มใหม่ เพื่อสร้างการได้เปรียบในการแข่งขันกับสินค้าจีน

เผยแพร่
01-01-2018
ประเภท
บทความวิจัย