การเล่านิทานประกอบภาพเพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนสะกดคำที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรูปของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

  • ธริตา นาคสวัสดิ์
  • กมล โพธิเย็น
คำสำคัญ: การเล่านิทานประกอบภาพ, การเขียนสะกดคำที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรูป, เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนสะกดคำที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรูปของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ก่อนทดลองและหลังทดลองด้วยการเล่านิทานประกอบภาพตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้เป็นเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้และประสบปัญหาด้านความสามารถในการเขียนสะกดคำที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรูป จำนวน 2 คน อยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนวัดเสาธง จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ได้รับการคัดกรองจากแบบคัดกรองของกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการทดลองแบบทดลองกลุ่มเล็ก ใช้ระยะเวลาในการทดลอง 9 สัปดาห์ในทุกวันเสาร์ ครั้งละ 1 ชั่วโมง การทดลองประกอบด้วย 3 ระยะ คือ ระยะก่อนการทดลอง ระยะทดลอง และระยะหลังการทดลอง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) ชุดนิทานประกอบภาพสระเปลี่ยนรูป 3 เล่ม (สระอะ สระเอะ และสระเออ) 2) แผนการจัดการเรียนรู้ ในการวิจัยครั้งนี้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการเขียนสะกดคำที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรูปของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้หลังการทดลองโดยใช้การเล่านิทานประกอบภาพสูงกว่าก่อนการทดลอง

เผยแพร่
01-01-2018
ประเภท
บทความวิจัย