การนำนโยบายการจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปปฏิบัติ

  • วงศ์วรรธน์ บุญวัฒน์ และเพ็ชรรัตน์ ไสยสมบัติ มหาวิิทยาลัยมหิดล
คำสำคัญ: การนำนโยบายการจัดการขยะไปปฏิบัติ, การจัดการขยะ

บทคัดย่อ

การวิจัยในครังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยแห่งความสำเร็จการจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปปฏิบัติ โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม จากผู้บริหาร และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงศูนย์กำจัดขยะต้นแบบ และนำผลมาวิเคราะห์เชิงพรรณาเพื่อหาความสัมพันธ์ของเนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า ความชัดเจนของนโยบาย อำนาจเด็ดขาดของรัฐบาลทำให้เจ้าหน้าที่ สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว และสมรรถนะองค์การที่มีประสิทธิภาพ ที่สามารถกำหนดหลักเกณฑ์และการวางแผนในการจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อการจัดการขยะ รวมไปถึง การมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะ ณ แหล่งกำเนิด และการให้ความร่วมมือแก่เจ้าหน้าที่ในทุกด้านของประชาชน เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้การนำนโยบายการจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปปฏิบัติได้สำเร็จ

เผยแพร่
05-07-2022