การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพัฒนาความสามารถด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

  • รภิพร สุริยะรัตนพรหม สรพล จิระสวัสดิ์ และสมโภชน์ พนาวาส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คำสำคัญ: ไวยากรณ์, ภาษาอังกฤษ, คอมพิวเตอร์ช่วยสอน, แบบทดสอบความสามารถด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 18 คน โรงเรียนหนองกุงราษฎร์วิทยา จังหวัดกาฬสินธุ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 การวิจัยในครั้งนี้เป็นรูปแบบ One Group Pretest Posttest Design เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 2) แบบทดสอบวัดความสามารถด้านไวยากรณภาษาอังกฤษก่อนและหลังเรียน 3) แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที

ผลการวิจัยพบว่า คะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 โดยคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 38.00 และคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 16.33 นักเรียนมีระดับความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยู่ในระดับดีมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.85

เผยแพร่
15-02-2019
ประเภท
บทความวิจัย