มุมมองต่อชีวิตและสังคมของเยาวชนที่กระทำผิดกรณียกพวกตีกัน

  • สรวงธร นาวาผล
  • พรรณี บัวเล็ก
คำสำคัญ: มุมมองต่อชีวิตและสังคม, เยาวชนที่กระทำผิด, ยกพวกตีกัน

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการก่อรูปของมุมมองต่อชีวิตและสังคมของเยาวชนชายที่กระทำผิด กรณียกพวกตีกันโดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพแนวปรากฏการณ์วิทยา ผู้ให้ข้อมูลคือเยาวชนชายเจ้าของประสบการณ์จำนวน 9 ราย ซึ่งศาลตัดสินว่ากระทำผิดและส่งตัวเข้ารับการอบรม แก้ไข บำบัดฟื้นฟูในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกรุณาและผู้เกี่ยวข้องที่ได้แก่ เจ้าหน้าที่ พ่อ แม่ เพื่อน และคนรัก จำนวน 17 รายที่คัดเลือกแบบเจาะจงและสมัครใจให้ข้อมูล โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกร่วมกับการศึกษาแฟ้มประวัติและวิเคราะห์ข้อมูลได้ประยุกต์ใช้แนวการตีความและการวิเคราะห์เนื้อหาแบบบรรณาธิการซึ่งเป็นการวิเคราะห์จากการอ่านจับประเด็นให้เห็นความหมายและแบบแผนของพฤติกรรมกระทั่งตีความเพื่อสรุปเป็นคำตอบการวิจัย
ผลจากการศึกษาสะท้อนว่า การก่อรูปของมุมมองต่อชีวิตและสังคมของเยาวชนชายผู้ให้ข้อมูลที่นำไปสู่การยกพวกตีกันมาจากโลกของการรับรู้และการตีความภายใต้ข้อจำกัดของประสบการณ์ชีวิตจากการอยู่ในวังวนของกลุ่มเพื่อนร่วมวัยและรุ่นพี่ที่มีวิธีคิดและมุมมองคล้าย ๆ กัน ประกอบกับการเลี้ยงดูของครอบครัวที่เป็นความรักแบบขาดความเข้าใจและการสื่อสารทำ ให้เยาวชนรับร้คู วามรักของครอบครัวบิดเบี้ยวไป รวมถึงวัฒนธรรมความรุนแรงที่อยู่ในวิถีชีวิตของเยาวชนทั้งในครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และสังคม เยาวชนจึงสร้างโลกแห่งตนที่เบี่ยงเบนไปจากสังคมปกติ

เผยแพร่
01-01-2018
ประเภท
บทความวิจัย