การเปรียบเทียบการเตรียมความพร้อมเพื่อเกษียณอายุระหว่างพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ และพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี

  • กัญญารัตน์ จันทร และศุภิณญา ญาณสมบูรณ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสารมิตร
คำสำคัญ: การเตรียมความพร้อมเพื่อเกษียณอายุ, พฤติกรรมการออม, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบการเตรียมความพร้อมเพื่อเกษียณอายุระหว่างพนักงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ และพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี โดยผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า 1) พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ และพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอายุงานแตกต่างกัน มีการเตรียมความพร้อมเพื่อเกษียณอายุแตกต่างกัน 2) พฤติกรรมการออม ด้านจำนวนเงินออม และด้านระยะเวลาในการออมของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่แตกต่างจากพฤติกรรมการออม ด้านจำนวนเงินออม และด้านระยะเวลาในการออมของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี

เผยแพร่
15-02-2019
ประเภท
บทความวิจัย