ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของข้าราชการศาลยุติธรรม สังกัดศาลชั้นต้นในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

  • กัญญาวีณ์ แก้วกมลรัตน์ และจิดาภา ถิรศิริกุล มหาวิทยาลัยรังสิต
คำสำคัญ: ภาวะผู้นำ, แรงจูงใจ, บรรยากาศภายในองค์การ, ข้าราชการ, ศาลยุติธรรม

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ของข้าราชการศาลยุติธรรม สังกัดศาลชั้นต้นในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของข้าราชการศาลยุติธรรม สังกัดศาลชั้นต้นในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และ 3) เพื่อนำเสนอแนวทางการวางแผน และส่งเสริมให้ข้าราชการศาลยุติธรรม สังกัดศาลชั้นต้นในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น โดยในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย ปัจจัยด้านภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง และปัจจัยบรรยากาศขององค์การ การวิจัยแบบเชิงปริมาณ โดยการสุ่มตัวอย่างจาก ข้าราชการศาลยุติธรรม สังกัดศาลชั้นต้นในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 310 ตัวอย่างด้วยแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Enter Multiple Regression) ผลการวิจัยพบว่าตัวแปรต้น ประกอบด้วย ปัจจัยด้านภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ด้านการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ และด้านการสร้างแรงบันดาลใจ มีผลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ของข้าราชการศาลยุติธรรม สังกัดศาลชั้นต้นในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05

เผยแพร่
15-02-2019
ประเภท
บทความวิจัย