กิจกรรมด้านศิลปะเพื่อพัฒนาความใส่ใจในการเรียนของเด็กออทิสติก

  • ปัทมา เทียนชัย
  • กมล โพธิเย็น
คำสำคัญ: กิจกรรมด้านศิลปะ, ความใส่ใจในการเรียน, เด็กออทิสติก

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมความใส่ใจในการเรียนของเด็กออทิสติกก่อนและหลังการใช้กิจกรรมด้านศิลปะ ตัวอย่างที่ใช้ศึกษาเป็นนักเรียนออทิสติก เพศชาย อายุ 10 ปี กำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาปีที่ 3 และ 4 ของโรงเรียนวรรณสว่างจิต กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 2 คน ดำเนินการทดลองตามแบบแผนการวิจัยเชิงทดลองแบบกลุ่มเล็ก (Small-nExperimental Design) ดำเนินการทดลองเป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 วัน ครั้งละ 60 นาที รวม 16 ครั้ง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดกิจกรรมด้านศิลปะ จำนวน 16 กิจกรรม แบบสังเกตพฤติกรรมความใส่ใจในการเรียนของเด็กออทิสติก สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า หลังการใช้กิจกรรมด้านศิลปะเด็กออทิสติกมีพฤติกรรมความใส่ใจในการเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนการใช้กิจกรรมด้านศิลปะ

เผยแพร่
01-01-2018
ประเภท
บทความวิจัย