การพัฒนารูปแบบการบริหารงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาค่านิยมหลัก 12 ประการ โดยใช้กลยุทธ์การบริหารแบบกลุ่มร่วมมือของโรงเรียนวัดสุทธิมงคล

  • นรงณ์ เห็นหลอด ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดสุทธิมงคล
คำสำคัญ: ค่านิยมหลัก 12 ประการ, การบริหารการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา, กลยุทธ์การบริหารแบบ กลุ่มร่วมมือ

บทคัดย่อ

ผลการวิจัยพบว่า

  1. สภาพปัจจุบันในการส่งเสริมและพัฒนาค่านิยมหลัก 12 ประการ โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ส่วนสภาพที่พึงประสงค์ในการส่งเสริมและพัฒนาค่านิยมหลัก 12 ประการ อยู่ในระดับมากที่สุด
  2. รูปแบบการบริหารการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาค่านิยมหลัก 12 ประการ ของนักเรียนโรงเรียนวัดสุทธิมงคล โดยใช้กลยุทธ์การบริหารแบบกลุ่มร่วมมือ ประกอบด้วย ขั้นตอนสำคัญ 4 ขั้น คือ 1) การพัฒนาหลักสูตรเฉพาะ 2) การบูรณาการเข้าไปกับเนื้อหาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 3) การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และ 4) การจัดกิจกรรมพิเศษ
  3. ผลการประเมินด้านความเหมาะสมของรูปแบบฯ และด้านความเป็นไปได้ของรูปแบบฯ พบว่า ครูมีความเห็นอยู่ในระดับมากทั้งสองด้าน
เผยแพร่
15-02-2019
ประเภท
บทความวิจัย