กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาสมการโครงสร้างอิทธิพลของความพึงพอใจในงาน ความผูกพันพนักงาน และความ ผูกพันในงานต่อความผูกพันองค์การ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF