การศึกษาสมการโครงสร้างอิทธิพลของความพึงพอใจในงาน ความผูกพันพนักงาน และความ ผูกพันในงานต่อความผูกพันองค์การ

  • สมศักดิ์ เจริญพูล และเสกสรรค์ ทองคำบรรจง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คำสำคัญ: ความพึงพอใจในงาน, ความผูกพันพนักงาน, ความผูกพันในงาน, ความผูกพันองค์การ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาความสัมพันธ์และตรวจสอบความเที่ยงตรงของสมการโครงสร้างระหว่างความพึงพอใจในงาน ความผูกพันพนักงาน ความผูกพันในงาน และความผูกพันองค์การ โดยทำการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง
จำนวน 596 คน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) ระดับความพึงพอใจในงาน ความผูกพันพนักงาน ความผูกพันในงาน และความผูกพันองค์การมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทั้งหมดมีค่าเท่ากับ 3.96, 3.87, 3.82 และ 3.59 ตามลำดับจาก
ค่าคะแนนเต็ม 5.00 2) ภาวะสันนิษฐานความพึงพอใจในงาน ความผูกพันพนักงาน ความผูกพันในงาน และความผูกพันองค์การมีความสัมพันธ์กันในเชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 3) โมเดลสมการโครงสร้างอิทธิพลของความพึงพอใจในงาน ความผูกพันพนักงาน ความผูกพันในงาน ต่อความผูกพันองค์การมีความกลมกลืนกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ (c2/df=2.381 p-value=0.000, RMSEA=0.048, SRMR=0.019, GFI=0.978, AGFI=0.953, NFI=0.994, IFI=0.997, CFI=0.997, PGFI=0.456, PNFI=0.560 และ CN=427.449) และ 4) ความผูกพันองค์การได้รับอิทธิพลรวมจากความพึงพอใจในงานสูงสุด รองลงมา คือ ความผูกพันพนักงาน และความผูกพันในงาน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.678, 0.371 และ 0.256 ตามลำดับ โดยได้รับอิทธิพลทางตรงจากความผูกพันพนักงานมากที่สุดและได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากความพึงพอใจในงานมากที่สุดมีสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.371และ 0.678 ตามลำดับ
ตัวแปรเชิงสาเหตุทุกตัวร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของความผูกพันองค์การได้ร้อยละ 41.60

เผยแพร่
15-02-2019
ประเภท
บทความวิจัย