โมเดลสนับสนุนการยอมรับเทคโนโลยีทางการเงิน บริบทธนาคารพาณิชย์

  • ธนาภา หิมารัตน์ และอรพรรณ คงมาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คำสำคัญ: เทคโนโลยีทางการเงิน, โมเดลสนับสนุน, การยอมรับ, ธนาคารพาณิชย์

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีทางการเงิน บริบทธนาคารพาณิชย์  โดยระเบียบวิธีวิจัยประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ (1) การศึกษาทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2) การสังเกตการณ์ (3) สัมภาษณ์เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญ (4) การวิเคราะห์และสรุปผล ทั้งนี้ผลการวิจัยสามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการยอมรับเทคโนโลยีทางการเงิน บริบทธนาคารพาณิชย์ ประกอบด้วย คุณภาพข้อมูล (Information Quality), คุณภาพระบบ (System Quality), และ 4C’s : มุมมองด้านความต้องการของลูกค้า, มุมมองด้านต้นทุน, มุมมองด้านความสะดวกในการหาใช้บริการ และมุมมองด้านการสื่อสาร

เผยแพร่
15-02-2019
ประเภท
บทความวิจัย