การพัฒนายุทธศาสตร์ของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

  • ยงยุทธ วิปุละ และจุฬาพรรณภรณ์ ธนะแพทย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
คำสำคัญ: ยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ประชาคมอาเซียน

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัญหาตามยุทธศาสตร์ของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2) เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์ของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และ 3) เพื่อประเมินผลการพัฒนายุทธศาสตร์ของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ จำนวน 4 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา

ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัญหาตามยุทธศาสตร์ของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ยุทธศาสตร์ที่มีปัญหามากที่สุด คือ ด้านการบริหารงานบุคคล ส่วนด้านที่มีปัญหาน้อยที่สุด คือ ด้านการบริหารงานทั่วไป 2) การพัฒนายุทธศาสตร์ของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายยุทธศาสตร์ พบว่า มีความเหมาะสมมากที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารวิชาการ และยุทธศาสตร์ที่มีความเหมาะสมน้อยที่สุดคือยุทธศาสตร์ด้านการบริหารงานบุคคล ส่วนยุทธศาสตร์ที่มีความเป็นไปได้มากที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารวิชาการ และยุทธศาสตร์ ที่มีความเป็นไปได้น้อยที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารงานทั่วไป  ยุทธศาสตร์ที่เป็นประโยชน์มากที่สุดคือยุทธศาสตร์ด้านการบริหารวิชาการและยุทธศาสตร์ที่เป็นประโยชน์น้อยที่สุดคือ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารงานทั่วไป และ 3) การประเมินผลการพัฒนายุทธศาสตร์ของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายยุทธศาสตร์ พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารวิชาการ และมีผลการประเมินอยู่ในระดับน้อยที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารงานบุคคล

เผยแพร่
15-02-2019
ประเภท
บทความวิจัย