การยอมรับเทคโนโลยีทางการเงิน กรณีศึกษา เทคโนโลยี MyMo Mobile Banking บริบท ธนาคารออมสิน

  • ธนภรณ์ แสงโชติ และอัญณิฐา ดิิษฐานนท์ วิทยาลัยนวัตกรรม สาขาการบริหารเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คำสำคัญ: ยอมรับเทคโนโลยีทางการเงิน, เทคโนโลยีทางการเงิน, มายโม

บทคัดย่อ

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีทางการเงิน กรณีศึกษา เทคโนโลยี MyMo Mobile Banking บริบท ธนาคารออมสิน กระบวนการวิจัยประกอบด้วย 6 ขั้นตอน เริ่มตั้งแต่ (1) ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2) พัฒนากรอบแนวคิดและโมเดลงานวิจัย (3) พัฒนาเครื่องมือในการเก็บข้อมูล (4) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (5) การวิเคราะห์ข้อมูล และ (6) สรุปผลการวิจัย ประชากรในการศึกษาวิจัย คือ ผู้ใช้เทคโนโลยีทางการเงิน ในการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ โดยใช้แอปพลิเคชัน MyMo ในจังหวัดอุบลราชธานี

            ผลการวิจัยพบว่าองค์ประกอบของการยอมรับเทคโนโลยีทางการเงิน กรณีศึกษา เทคโนโลยี MyMo Mobile Banking บริบท ธนาคารออมสิน ประกอบด้วย 4 มิติ ได้แก่ (1) คุณภาพของระบบ (System Quality) (2) คุณภาพของข้อมูล (Information Quality) (3) คุณภาพการให้บริการ (Service Quality) และ (4) คุณลักษณะของแอปพลิเคชันมายโม (MyMo Characteristics)

            ผลการวิจัยนี้สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินธุรกิจของธนาคารออมสินได้ เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ทางตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการเทคโนโลยีทางการเงินได้มากที่สุด และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

เผยแพร่
05-07-2022