การเปิดรับ ความพึงพอใจ การใช้ประโยชน์และความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อ เว็บไซต์สำนักข่าวอิศรา กรณีศึกษาศูนย์ข่าวภาคใต้

  • พีรพัฒน์ ดิลกกัลยากุล และกาญจนา มีศิลปวิกกัย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
คำสำคัญ: การเปิดรับ ความพึงพอใจ การใช้ประโยชน์ ความคาดหวัง สำนักข่าวอิศราศูนย์ข่าวภาคใต้

บทคัดย่อ

          งานวิจัยนี้มีวัถตุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ลักษณะทางประชากรศาสตร์ต่อเว็บไซต์สำนักข่าวอิศรา กรณีศึกษาศูนย์ข่าวภาคใต้ https://www.isranews.org/south-news.html  2) การเปิดรับของประชาชนต่อเว็บไซต์สำนักข่าวอิศรา กรณีศึกษาศูนย์ข่าวภาคใต้  3) ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อเว็บไซต์สำนักข่าวอิศรา กรณีศึกษาศูนย์ข่าวภาคใต้  4) การใช้ประโยชน์ของประชาชนที่มีต่อเว็บไซต์สำนักข่าวอิศรา กรณีศึกษาศูนย์ข่าวภาคใต้ 5) ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อเว็บไซต์สำนักข่าวอิศรา กรณีศึกษาศูนย์ข่าวภาคใต้    ได้ทำการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 443 คนที่เข้าชมเว็บไซต์สำนักข่าวอิศรา ศูนย์ข่าวภาคใต้   โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย ประกอบกับใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปร 2 ตัวที่เป็นอิสระต่อกันกัน ด้วยค่า Independent-Samples T-Test การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรมากกว่า 2 ตัวแปร ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (ANOVA) F-test  และใช้ค่าสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Correlation) ผลการศึกษากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง อายุระหว่าง 46-55  ปี การศึกษาปริญญาโทเป็นส่วนใหญ่ประกอบอาชีพข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจนับถือศาสนาพุทธอยู่ภาคกลาง  มีเหตุผลในการเปิดรับเว็บไซต์ศูนย์ข่าวภาคใต้ฯ  เพื่อรับข่าวสารสถานการณ์ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อเนื้อหาคอลัมน์ข่าวทั่วไปหรือข่าวเหตุการณ์ว่ามีการนำเสนอเพื่อประโยชน์สาธารณะระดับค่าเฉลี่ยมากที่สุด และการใช้ประโยชน์เป็นแหล่งอ้างอิงหากต้องการศึกษาปัญหาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความพึงพอใจเว็บไซต์ศูนย์ข่าวภาคใต้ฯระดับมากสัมพันธ์กับการใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์สอดคล้องกับสมมติฐานที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 และมีความคาดหวังว่าให้เป็นเว็บไซต์ที่ตรวจสอบการทำงานของรัฐผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่างๆ ในระดับค่าเฉลี่ยนระดับมาก

เผยแพร่
09-10-2019