การถ่ายโอนเทคโนโลยีระหว่างบรรษัทข้ามชาติในญี่ปุ่นกับบริษัทลูกในไทย: กรณีศึกษาบริษัทรถยนต์แห่งหนึ่ง

  • กนกชล ธนบดีเลิศเมธา และอรพรรณ คงมาลัย วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คำสำคัญ: การถ่ายโอนเทคโนโลยี, การถ่ายโอนความรู้, การดูดซับความรู้, การถ่ายทอดความรู้, อุตสาหกรรมยานยนต์

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการถ่ายโอนเทคโนโลยีจากบริษัทแม่ที่เป็นบรรษัทข้ามชาติไปสู่บริษัทในเครือ ในบริบทของอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ของประเทศไทย การวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ โดยทำการศึกษารวบรวมปัจจัยที่เกี่ยวข้องจากการทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การถ่ายโอนเทคโนโลยี ความสามารถในการดูดซับความรู้ และความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ จากนั้นทำการนำปัจจัยที่ได้รับจากการสัมภาษณ์กับผู้เชี่ยวชาญ และเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง 540 คน จากบริษัทชั้นนำแห่งหนึ่งในอุตสาหกรรมยานยนต์ ได้รับแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์กลับมาจำนวน 500 ชุด หรือคิดเป็นร้อยละ 92 ผลการวิเคราะห์ด้วยวิธีปัจจัยเชิงสำรวจ (exploratory factor analysis: EFA) ชี้ให้เห็นว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการถ่ายโอนเทคโนโลยีจากบริษัทแม่ที่เป็นบรรษัทข้ามชาติไปสู่บริษัทในเครือ ในบริบทของอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ของประเทศไทย ประกอบด้วย 3 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านลักษณะผู้รับการถ่ายโอนเทคโนโลยีที่เป็นคนไทย ปัจจัยด้านลักษณะเทคโนโลยี และปัจจัยด้านลักษณะผู้ถ่ายโอนเทคโนโลยีที่เป็นคนญี่ปุ่นจากบริษัทแม่ โดยผู้วิจัยได้นำผลจากการศึกษาทำการอภิปรายกับผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นสอดคล้องกับผลการวิจัยและได้ทำการนำเสนอแนวทางที่จะใช้พัฒนากระบวนการการถ่ายโอนเทคโนโลยีโดยการใช้ข้อมูลจากการวิจัยมาประกอบ

เผยแพร่
30-06-2019