รูปแบบการสร้างความจงรักภักดีของลูกค้าในการซื้อสินค้าออนไลน์ บริบทอุปกรณ์ไอที

  • บัณฑร แสงศรี และอรพรรณ คงมาลัย วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คำสำคัญ: ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์, การซื้อสินค้าออนไลน์, สื่อสังคมออนไลน์, ความจงรักภักดี, อุปกรณ์ไอที

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลถึงความจงรักภักดีของลูกค้าในการซื้อสินค้าอุปกรณ์ไอทีผ่านระบบออนไลน์ของคนไทย โดยใช้แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จของระบบสารสนเทศ, ความเชื่อมั่น, ความพร้อมของสินค้า, และส่วนประสมทางการตลาด กลุ่มตัวอย่างสำหรับการศึกษาในครั้งนี้คือ คนไทยที่มีอายุอยู่ระหว่าง 18-57 ปีที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ได้รับแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์จำนวน 500 ชุด หรือคิดเป็นร้อยละ 73 ของจำนวนทั้งหมด  ผลการวิเคราะห์ด้วยสมการเชิงโครงสร้างชี้ให้เห็นว่าปัจจัยด้านความพึงพอใจของผู้ซื้อและการรับรู้ถึงประโยชน์ของผู้ซื้อร่วมกันส่งทางตรงต่อความจงรักภักดี โดยการรับรู้ถึงประโยชน์ของผู้ซื้อมีอิทธิพลสูงที่สุด

เผยแพร่
06-07-2022