องค์ประกอบด้านนวัตกรรมสู่ความสำเร็จของบริษัทผู้ให้บริการด้านการจองที่พักออนไลน์ (Online Travel Agent) ในประเทศไทย กรณีศึกษา ความคิดเห็นของพนักงานในบริษัทผู้ให้บริการด้านการจองที่พักออนไลน์แห่งหนึ่ง

  • อนันต์กันต์ ชมภูทีป และอัญณิฐา ดิษฐานนท์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คำสำคัญ: คำสำคัญ : ผู้ให้บริการด้านการจองที่พักออนไลน์, องค์กรแห่งนวัตกรรม, นวัตกรรมการจัดการ, นวัตกรรมแห่งคุณค่า, ความสำเร็จขององค์กร

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาองค์ประกอบด้านนวัตกรรมสู่ความสำเร็จของบริษัทผู้ให้บริการด้านการจองที่พักออนไลน์ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ และมีระเบียบวิธีวิจัยประกอบด้วย 3 ขั้นตอน (1) การศึกษาทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2) การสัมภาษณ์เชิงลึก (3) การวิเคราะห์และสรุปผล โดยทำการเลือกผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์และเกี่ยวข้องกับงานวิจัยเพื่อทำการสัมภาษณ์เชิงลึกทั้งหมด 5 ท่าน โดยการตรวจสอบความเกี่ยวข้องขององค์ประกอบด้านนวัตกรรม และใช้การทดสอบความชัดเจนและความถูกต้อง ด้วยวิธีการหาค่าความสอดคล้อง พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของบริษัทผู้ให้บริการด้านการจองที่พักออนไลน์ ประกอบด้วยปัจจัยด้านองค์กรแห่งนวัตกรรม และนวัตกรรมการจัดการ เพื่อสังเคราะห์ปัจจัยที่เหมาะสมกับองค์ประกอบด้านนวัตกรรมที่นำมาสู่ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจผู้ให้บริการด้านการจองที่พักออนไลน์

เผยแพร่
09-10-2019