ทรรศนะของนักเรียนที่มีต่อสภาพแวดล้อมทางการเรียนของสถานศึกษาอำเภอสวีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

  • ปาลิดา ยงกำลัง
  • สุภาภรณ์ ตั้งดำเนินสวัสดิ์
คำสำคัญ: สภาพแวดล้อมทางการเรียน, ทรรศนะของนักเรียน, ทรรศนะของนักเรียนที่มีต่อสภาพแวดล้อมทางการเรียนในสถานศึกษา

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาทรรศนะของนักเรียนที่มีต่อสภาพแวดล้อมทางการเรียนของสถานศึกษาอำเภอสวี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 2) เปรียบเทียบทรรศนะของนักเรียนที่มีต่อสภาพแวดล้อมทางการเรียน จำแนกตามเพศ ระดับชั้น แหล่งที่อยู่อาศัย อาชีพของผู้ปกครองและรายได้ของผู้ปกครอง ใช้วิธีการวิจัยเชิงสำรวจจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียน จำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .96 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีเซฟเฟ ผลการวิจัยพบว่า
1. ทรรศนะของนักเรียนที่มีต่อสภาพแวดล้อมทางการเรียนของสถานศึกษาอำเภอสวี สังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ในภาพอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักเรียนมีทรรศนะต่อสภาพแวดล้อมทางการเรียนด้านสภาพแวดล้อมเกี่ยวกับกลุ่มเพื่อน เป็นอันดับที่หนึ่ง รองลงมาคือ สภาพแวดล้อมในห้องเรียน และสภาพแวดล้อมด้านอาคารสถานที่ ตามลำดับ
2. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า นักเรียนที่มีเพศต่างกันมีทรรศนะที่มีต่อสภาพแวดล้อมทางการเรียนในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ .01 ส่วนนักเรียนที่มีระดับชั้นเรียน แหล่งที่อยู่อาศัย อาชีพของผู้ปกครอง และรายได้ต่อเดือนของผู้ปกครองต่างกันมีทรรศนะที่มีต่อสภาพแวดล้อมทางการเรียนในภาพรวม ไม่แตกต่างกัน

เผยแพร่
01-01-2018
ประเภท
บทความวิจัย