ความคาดหวัง การรับรู้ และแนวทางการพัฒนาต่อคุณภาพการบริการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต

  • จีรวรรณ บุญพิทักษ์ และกาญณ์ระวี อนันตอัครกุล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คำสำคัญ: ความคาดหวัง การรับรู้ แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการ ความเป็นธรรมของการบริการ ความเชื่อถือไว้วางใจได้ การตอบสนองต่อลูกค้า การให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า การรู้จักและเข้าใจลูกค้า

บทคัดย่อ

งานวิจัยครั้งนี้มีวัถตุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา โดยเปรียบเทียบระหว่างความคาดหวัง และการรับรู้ในคุณภาพการบริการจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศึกษาข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย เพศ ชั้นปีที่กำลังศึกษา คณะที่กำลังศึกษา ความถี่ในการใช้บริการงานทะเบียนนักศึกษา ต่อ  การรับรู้คุณภาพบริการของนักศึกษา ประกอบด้วย ความเป็นธรรมของการบริการ ความเชื่อถือไว้วางใจได้        การตอบสนองต่อลูกค้า การให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า และการรู้จักและเข้าใจลูกค้า และศึกษาแนวทางการพัฒนาการให้บริการของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สู่ความเป็นเลิศ ด้านบุคลากร             ผู้ให้บริการ ด้านสถานที่สิ่งแวดล้อม ด้านกระบวนการให้บริการ กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่มาใช้บริการงานทะเบียนนักศึกษา จากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จำนวน 410 คน โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ t-test One-way ANOVA (F-test) และ Dependent t-test และการวิเคราะห์ Paired-Sample t-test ผลการวิจัยพบว่า ความคาดหวังและการรับรู้ในคุณภาพบริการ ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า การบริการงานทะเบียนนักศึกษามีความคาดหวังและการรับรู้ที่แตกต่างกัน ส่วนความคาดหวังและการรับรู้ในด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้าไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ .05

เผยแพร่
30-06-2019