กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาในหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF