ผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาในหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

  • สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ และสุภาภรณ์ ตั้งดำเนินสวัสดิ์ บัณฑิตวิทยาลัย
คำสำคัญ: ผลลัพธ์การเรียนรู้, หลักสูตร, วิชาศึกษาทั่วไป

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อ (1) ศึกษาผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และ (2) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประชากร ได้แก่ นักศึกษาที่ลงทะเบียน หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 25607 รายวิชา จำนวน 3,017คน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปผลการวิจัยที่สำคัญมีดังนี้

            (1) นักศึกษามีความสำเร็จตามจุดมุ่งหมายรายวิชาทุกรายวิชา โดยได้รับความรู้จากการเรียน                มีความสามารถ ทักษะการปฏิบัติ การใช้ IT และมีทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม

            (2) นักศึกษามีความสำเร็จตามวัตถุประสงค์รายวิชาทุกรายวิชา

            (3) นักศึกษามีผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทุกรายวิชา

            (4) ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อวิธีที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชามีค่าฉลี่ยอยู่ในระดับมาก

            (5) ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อผู้สอน เนื้อหา สื่อ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ การวัด                  และการประเมินผลการเรียนทุกรายวิชามีค่าฉลี่ยอยู่ในระดับมาก

เผยแพร่
15-02-2019
ประเภท
บทความวิจัย