ทัศนคติและความพึงพอใจเพื่อการใช้ประโยชน์ของผู้อ่านไทยรัฐออนไลน์

  • อรวรางค์ คนเพียร และกาญจนา มีศิลปวิกกัย หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
คำสำคัญ: ทัศนคติ, ความพึงพอใจ, การใช้ประโยชน์, ไทยรัฐออนไลน์

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่อง ทัศนคติและความพึงพอใจเพื่อการใช้ประโยชน์ของผู้อ่านไทยรัฐออนไลน์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ ที่ส่งผลต่อการนำไปใช้ประโยชน์ของผู้อ่านไทยรัฐออนไลน์ เพื่อการเปิดรับข่าวของผู้อ่าน ที่ส่งผลต่อการนำไปใช้ประโยชน์ของผู้อ่านไทยรัฐออนไลน์ เพื่อศึกษาทัศนคติของผู้อ่านที่ส่งผลต่อการนำไปใช้ประโยชน์ของผู้อ่านไทยรัฐออนไลน์ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้อ่านที่ส่งผลต่อการนำไปใช้ประโยชน์ของผู้อ่านไทยรัฐออนไลน์ โดยวิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณจากกลุ่มตัวอย่างคือ กลุ่มคนที่อ่านไทยรัฐออนไลน์ จำนวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ สถิติเชิงพรรณาที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานการวิจัย โดยสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)

จากผลการศึกษาพบว่า ลักษณะที่แตกต่างกัน เพศ อายุ สถานภาพ ของประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดอื่นๆ ไม่ส่งผลต่อการนำไปใช้ประโยชน์ของผู้อ่านไทยรัฐออนไลน์ ในขณะที่ลักษณะทางด้านการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ส่งผลต่อการนำไปใช้ประโยชน์ของผู้อ่านไทยรัฐออนไลน์ ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อาชีพ นักเรียน/นักศึกษา และกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ ต่ำกว่า 15,000 บาท ส่งผลมากที่สุดต่อการนำไปใช้ประโยชน์ของผู้อ่านไทยรัฐออนไลน์

การเปิดรับของผู้อ่าน สรุปได้ว่าการเปิดรับไทยรัฐออนไลน์ในช่วงเวลา  06.01 น.-12.00 น. ใช้เวลาในการอ่านไทยรัฐออนไลน์ น้อยกว่า 15 นาที  ความถี่ในการเปิดรับไทยรัฐออนไลน์ 1-2 วัน ต่อสัปดาห์ โดยส่วนใหญ่มีการเปิดรับไทยรัฐออนไลน์ในสถานที่ทำงาน และประเภทข่าวบันเทิงได้รับความนิยมการในอ่านมากที่สุด

ด้านทัศนคติของผู้อ่าน อันประกอบด้วย ข่าวเศรษฐกิจ ข่าวสังคม ข่าวต่างประเทศ ข่าวบันเทิง ส่งผลต่อการนำไปใช้ประโยชน์ของผู้อ่านไทยรัฐออนไลน์ คือ ยอมรับสมมติฐาน ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 และพบว่าปัจจัยด้านทัศนคติของผู้อ่าน ข่าวต่างประเทศส่งผลต่อการนำไปใช้ประโยชน์ของผู้อ่านไทยรัฐออนไลน์มากที่สุด

ความพึงพอใจของผู้อ่าน ประกอบด้วย ด้านคุณภาพ ด้านเทคนิค และ ด้านเนื้อหา ส่งผลต่อการนำไปใช้ประโยชน์ของผู้อ่านไทยรัฐออนไลน์ คือ ยอมรับสมมติฐาน ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 และพบว่าความพึงพอใจของผู้อ่าน ด้านเนื้อหาส่งผลต่อการนำไปใช้ประโยชน์ของผู้อ่านไทยรัฐออนไลน์มากที่สุด

จากการวิจัยสรุปได้ว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ การเปิดรับ ทัศนคติและความพึงพอใจของผู้อ่านไทยรัฐออนไลน์ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการนำไปใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกัน

เผยแพร่
30-06-2019