การบริหารจัดการที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสำนักงานศึกษาธิการภาค 2 กระทรวงศึกษาธิการ

  • วินัย คำวิเศษ
  • กฤษณะ ดาราเรือง
คำสำคัญ: การบริหารจัดการที่มีประสิทธิผลของโรงเรียน, ประสิทธิผลของโรงเรียน, การบริหารจัดการที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ คือ 1) ศึกษาสภาพของการบริหารสถานศึกษา ความพึงพอใจในงานองค์การแห่งการเรียนรู้ และประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสำนักงานศึกษาธิการภาค 2 กระทรวงศึกษาธิการ [ศธภ. 2] 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรโดยจำแนกตามขนาดของสถานศึกษาที่มีต่อการบริหารสถานศึกษา ความพึงพอใจในงาน องค์การแห่งการเรียนรู้และประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัด ศธภ. 2 3) วิเคราะห์ปัจจัยคัดสรรที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัด ศธภ. 2 และ 4) นำเสนอแนวทางการบริหารจัดการที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัด ศธภ. 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารและข้าราชการครูโรงเรียนในสังกัด ศธภ. 2 จำนวน 1,550 คนจาก 624 โรงเรียน ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาพรวมของด้านการบริหารสถานศึกษา ความพึงพอใจในงาน องค์การแห่งการเรียนรู้ และประสิทธิผลของโรงเรียนฯ ทุกด้านอยู่ในระดับสูง 2) ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อด้านการบริหารสถานศึกษา ความพึงพอใจในงาน และประสิทธิผลของโรงเรียนเมื่อจำแนกตามขนาดของสถานศึกษามีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 ส่วนด้านองค์การแห่งการเรียนรู้พบว่าไม่แตกต่างกัน และ 3) มีตัวแปรสำคัญ จำนวน 30 ตัวแปรจาก 103 ตัวแปรที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัด ศธภ. 2 โดยทั้ง 30 ตัวแปรดังกล่าวสามารถอธิบายความแปรปรวนหรือทำนายประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัด ศธภ. ได้ร้อยละ 43.30 % อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 และ 4) มี 6 แนวทางสำคัญในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัด ศธภ. 2 ประกอบด้วย 1) ส่งเสริมพัฒนาครูให้มีองค์ความรู้ ทักษะประสบการณ์โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงานร่วมกัน 2) ส่งเสริมพัฒนา อบรมเชิงปฏิบัติการแก่คณะครูในโรงเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนต่อการปฏิบัติงาน 3) ส่งเสริมพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและ Internet ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน 4) ส่งเสริม พัฒนาระบบเครือข่ายทางวิชาการทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 5) พัฒนาระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาตามกฎ ระเบียบของการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง และ 6) พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและจัดระบบการติดตาม ประเมินผลให้สอดคล้องตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด

เผยแพร่
01-01-2018
ประเภท
บทความวิจัย