บทบรรณาธิการ

  • กองบรรณาธิการ วารสาร
คำสำคัญ: บทบรรณาธิการ, วารสารวิชาการ, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

บทคัดย่อ

วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต ดำเนินการตีพิมพ์บทความตามสาขาวิชาต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมความเข็มแข็งทางวิชาการ และเพื่อเผยแพร่ผลงานอันเป็นประโยชน์ในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ และการพัฒนานโยบายสำคัญของสังคม ชุมชน และประเทศชาติ ซึ่งวารสาร ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน (กันยายน–ธันวาคม 2561) นี้ ได้รวบรวมบทความที่ทันสมัยจากสาขาวิชาต่าง ๆ ไว้อย่างหลากหลายจากนักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษาในระดับปริญญาเอก และปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาชั้นนำต่าง ๆ โดยมีบทความเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ     ในการพัฒนาประเทศ เช่น พระสงฆ์กับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม วัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนกับการพัฒนาความมั่นคงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย บทความเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา เช่น การใช้บทบาทสมมติในการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการดูแลเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาสำหรับผู้ดูแลเด็ก ศูนย์การศึกษาพิเศษ การใช้วิธีสอนแบบพีพีพี เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในโรงเรียนโพธิสารพิทยากร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 รวมทั้งบทความที่ให้ความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับผู้อ่านเป็นอย่างมาก เช่น ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการบังคับคดีหลักประกันทางธุรกิจโดยวิธีการประมูลเปิดเผย ห้องสมุดมนุษย์: แนวคิด และการปฏิบัติในทรรศนะของพระพุทธศาสนา เพลงและดนตรีที่ปรากฏในละครรำของพื้นที่จังหวัดอ่างทอง เป็นต้น รวมทั้งบทความวิจารณ์หนังสือที่น่าอ่านเป็นอย่างยิ่งเรื่อง   ธัมมิกสังคมนิยม ทางกองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความจากวารสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านทั้งในทางวิชาการและวิชาชีพ ข้อคิดในการดำเนินชีวิต และหากผู้เขียนหรือผู้อ่านต้องการส่งบทความที่เป็นประโยชน์หรือมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อวารสารฉบับนี้สามารถส่งข้อแนะนำมาที่เบอร์โทรศัพท์ 02-2417191-5 ต่อ 4131 และ 4135 โทรสาร 02-2433408 หรืออีเมล์ journalgraduate.sdu@gmail.com เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวารสารฯ ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นต่อไป

เผยแพร่
01-09-2018