ธัมมิกสังคมนิยม

  • นายยอดชาย ชุติกาโม
คำสำคัญ: -

บทคัดย่อ

การศึกษาความคิดทางการเมืองของศาสนาพุทธ มีความสำคัญต่อการศึกษาทางรัฐศาสตร์ ที่ชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ และการมีสังคมการเมือง เพราะเป็นศาสนาสำคัญของโลกและมีบทบาทต่อการเมืองการปกครองในเอเชียมานานกว่าสองสหัสวรรษ หลักการสำคัญของพุทธศาสนานั้นแตกต่างจากศาสนาพราหมณ์-ฮินดู คือ ไม่มีความเชื่อในเรื่องปรมาตมัน อาตมัน และไม่มีสิ่งที่เรียกว่าเทพเจ้าสูงสุดใด ๆ ทั้งสิ้น สรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ และจักรวาลนี้ล้วนมาจากการประชุมปรุงแต่งของสิ่งต่าง ๆ แล้วแปรเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ และเมื่อถึงที่สุดแล้วก็ย่อมสลายตัวไปไม่มีสิ่งที่เป็นอาตมัน หรือวิญญาณอมตะที่จะไปเวียนว่ายตายเกิด การเวียนว่ายตายเกิดเป็นเรื่องของเหตุ และปัจจัยต่าง ๆ ตามผลแห่งการกระทำของสิ่งนั้น ๆ เมื่อดำรงอยู่ในโลก ศาสนาพุทธเห็นว่าสรรพสิ่งทั้งหลายล้วนไม่เที่ยงแท้ไม่สามารถคงตัวได้ และไม่มีตัวตนที่แท้จริง เป้าหมายสูงสุดของศาสนาพุทธ คือ การเข้าถึงนิพพาน ที่เปรียบเทียบได้กว้าง ๆ ว่าเป็นความดับสนิท ไม่มีการเกิด การตาย ไม่มีกระแสแห่งพลังกรรมเพื่อทำให้เกิดอะไรขึ้นมาอีก

เผยแพร่
01-09-2018
ประเภท
บทวิจารณ์หนังสือ