การสะท้อนความคิดผ่านสมุดบันทึกภาพของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

  • ดร. จุฬินฑิพา นพคุณ
คำสำคัญ: การสะท้อนความคิด สมุดบันทึกภาพ การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

บทคัดย่อ

การส่งเสริมให้นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ฝึกฝนกระบวนการคิดเป็น   สิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง แต่ปัจจุบันนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยขาดการฝึกฝนกระบวนการคิดทั้งการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ คิดไตร่ตรอง คิดอย่างมีเหตุผล ฯลฯ ทั้งนี้อาจเกิดจากการที่ผู้สอนมีการจัดกิจกรรมที่ฝึกกระบวนการคิดไม่มากเท่าที่ควร ดังนั้นการฝึกให้นักศึกษาสะท้อนความคิดผ่านสมุดบันทึกภาพจึงเป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถนำมาใช้ฝึกฝนนักศึกษาได้เป็นอย่างดี การให้นักศึกษาสะท้อนความคิดโดยใช้สมุดบันทึกภาพด้วยการเขียนบันทึกการเรียนรู้เป็นความเรียง ร่วมกับการเขียนแผนผังความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนรู้ในรายวิชา การเขียนอธิบายความรู้สึกของตนเองที่มีต่อกิจกรรมการเรียนการสอน การเขียนสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ และวาดภาพประกอบ ระบายสีเพิ่มเติม พบว่า นักศึกษาได้ฝึกคิดและเขียนมากขึ้น ได้ฝึกคิดและเขียนทบทวนความรู้ของตนเอง ได้ฝึกคิดและเขียนอธิบายความรู้สึกของตนเอง ได้ฝึกคิดและเขียนเชื่อมโยงต่อยอดการนำความรู้ไปใช้ในอนาคต และได้ฝึกคิดและเขียนออกมาเป็นภาพ ทำให้จดจำเนื้อหาในการเรียนได้เป็นอย่างดีและมีความสุขในการเรียนรู้

เผยแพร่
01-09-2018
ประเภท
บทความวิชาการ