การพัฒนากิจกรรมศิลปวิจารณ์เพื่อส่งเสริมสุนทรียะและการประเมินค่า สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

  • นายสิทธินันท์ รุ่งทวีทรัพย์
คำสำคัญ: การพัฒนากิจกรรม ศิลปวิจารณ์ สุนทรียะ การประเมินค่า

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาหาประสิทธิภาพของกิจกรรมศิลปวิจารณ์ เปรียบเทียบสุนทรียะ และการประเมินค่าก่อนและหลังเรียน โดยใช้กิจกรรมศิลปวิจารณ์เพื่อส่งเสริมสุนทรียะ และการประเมินค่า สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนในการจัดกิจกรรมศิลปวิจารณ์ฯ เป็นการวิจัยเชิงทดลองโดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 แผนการเรียนศิลป์คำนวณ โรงเรียนฐานปัญญา กรุงเทพฯ ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 21 คน ทดลองใช้ในภาคเรียนที่ 1 ระยะเวลา 16 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) การสัมภาษณ์ (Interview) 2) แผนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศิลปะเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนฐานปัญญา และกิจกรรมท้ายบทเรียนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมศิลปวิจารณ์ 3) แบบประเมินสุนทรียะ 4) แบบวัดการประเมินค่า 5) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ผลการวิจัยพบว่า กิจกรรมศิลปวิจารณ์ เพื่อส่งเสริมสุนทรียะและการประเมินค่า สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด ผลคะแนนสุนทรียะ และผลคะแนนการประเมินค่าของนักเรียน ก่อนและหลังเรียนด้วยกิจกรรมศิลปวิจารณ์ฯ โดยผลคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการเรียนด้วยกิจกรรมศิลปวิจารณ์ฯ ในภาพรวมอยู่ในระดับที่มากที่สุด คำสำคัญ : กิจกรรมศิลปวิจารณ์/ สุนทรียะ/การประเมินค่า

เผยแพร่
01-09-2018